Екоучилища

Екоучилища

Екоучилища

ДГ „Пролет“ е първата образователна институция в град Панагюрище, която е включена в Международната програма „Екоучилища“на „Девин“ ЕАД и Българско Движение „Син флаг“, подкрепена от МОН и МОСВ и Световната Фондация за екологично образование (FEE). Програмата е базирана на стандарт ISO14001:2004, който изисква прилагане на система за управление на околната среда.

ДГ ще работи по проекта „Влез в зеления кръг.Бъдещето е в наши ръце“. Проектът се подкрепя от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и е насочен към разширяването ѝ, като насърчава участието на учители, деца и ученици в практически дейности,водещи до намаляване на вредното въздействие върху околната среда и консумацията на вода и енергия.„Екоучилища“ не се концентрира само върху опазването на природата и съхранението на биоразнообразието. Чрез стимулиране на стремежа към обучение и активно участие на децата и чрез повишаване наеко съзнанието им води до положителна промяна в тяхното поведение.

Първата стъпка от седемте, предвидени за успешното изпълнение на Програмата, е сформирането на Екокомитет като движеща сила по пътя към международното признание –  Зеления флаг.