ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”

ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”

ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”  ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО”

       Проектът се осъществява в първа група „Мики Маус” с новопостъпилите деца.

      ЦЕЛТА на проекта е да се преодолеят до максимум негативните преживявания на децата, постъпващи в детската градина, и да се  активизират заинтересованите страни детската градина и семейната общност.

       ДЕЙНОСТИТЕ по проекта са:

  1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.
  2. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина.
  3. Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.
  4. Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност.